Vzdelávanie pre prekladateľov a tlmočníkov z praxe

Počas štúdia je naša vnútorná motivácia jasná – získať diplom, titul. Ale čo potom? Ako si nad sebou upliesť bič, ktorý nám nedovolí zaspať na vavrínoch? Aj to sa dozvedeli účastníci prvého ročníka konferencie Jazykománie, ktorá sa konala 24. marca v Prahe.

 

 

„Diplomom to nekončí“ je názov prednášky Katky Ešnerovej, ktorá okrem vlastnej tlmočníckej praxe učí aj študentov tlmočníctva. Počas výučby im zdôrazňuje, aby si stanovili jasné, realistické ciele a čas dokedy ich splnia. Odporúča hľadať vnútornú motiváciu vonku. Neustále si treba klásť nové výzvy: prihlásiť sa na medzinárodné certifikačné skúšky, urobiť si špecializáciu v odbore, v ktorom chceme prekladať alebo tlmočiť, uchádzať sa o miesto prekladateľa/tlmočníka na filmových festivaloch či iných prestížnych akciách.

O svojich osobných výzvach, cieľoch a plánoch hovorili v krátkej diskusii, moderovanej organizátorom Tomášom Moslerom, dve skúsené tlmočníčky Dana Hábová a Barbora Tite. Ich veselé príhody zo zákulisia televízneho tlmočenia a stretnutí so známymi osobnosťami z filmového plátna niekoľkokrát rozosmiali všetkých účastníkov konferencie.

Za zamyslenie stála prednáška Petra Mundeva. Pochádzať z bilinguálneho prostredia je trendom našej doby. Sú dva rodné jazyky automatickou priepustkou na prekladateľský trh? Sú konkurenčnou výhodou? Aká je prax v Českej republike a vo svete? Aj to boli otázky, ktoré položil Peter respondentom vo svojom výskume. V Čechách a podobne aj na Slovensku sú ponuky na preklad z rodného jazyka do cudzieho ešte stále pomerne bežné. Naopak v zahraničí veľmi ojedinelé. Sami prekladatelia sa im vyhýbajú. Je iné používať dva rodné jazyky v domácom prostredí ako na profesionálnej úrovni najmä ak dlhodobo žijeme len v jednej „rodnej“ krajine alebo ak ide príliš špecifickú terminológiu. Respondenti, ktorí uviedli, že robia obojsmerný preklad, si texty radšej ešte nechajú skontrolovať korektorom.

Princíp 4 očí (z nemčiny ako 4 Augen Prinzip, v angličtine Two Man Rule) by mal byť neodmysliteľnou súčasťou prekladu. Elizabeth Špáčilová to krásne demonštrovala na príklade elektrikárov. Pri elektroinštalácii musí byť prítomný druhý elektrikár, ktorý stráži, aby sa nestala chyba a v prípade ohrozenia života poskytne prvú pomoc. Korektor kontroluje presnosť a správnosť použitej terminológie a namiesto prvej pomoci porovnáva cieľový text so zdrojovým textom, či v ňom nechýba nejaké slovo alebo veta. Princíp 4 očí odporúča použiť pri všetkých textoch, ktoré idú do tlače alebo sa stávajú prezentačnými materiálmi firiem a inštitúcií.

Odznelo toho samozrejme oveľa viac. Mnohé debaty sa z prednáškových miestností preniesli do neformálnej atmosféry. Hlavný organizátor Tomáš Mosler si od viacerých účastníkov vypočul pochvalu. Za seba hovorím, že jeden deň na toľko informácií je naozaj málo. No aj keby to o rok malo byť zas len na jeden deň, určite nebudem chýbať.